Premier Ostomy

Customer Service 1-877-809-8277

514-940-9666

Monday-Friday 8:30-5:00PM EST

Shopping Cart

Item(s): 0

MEPITEL ONE 7.5 x 10cm

MEPITEL ONE 7.5 x 10cm

SKU: MOL289300

UNITS: Box of 10

MEPITEL ONE 7.5 x 10cm
CA$85.80